Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Cover Stories Communications B.V.

Artikel 1. Definities

In de algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Cover Stories Communications B.V.: gevestigd in Breda, geregistreerd bij KVK met handelsnummer: 88406385 en nader aan te duiden als Cover Stories of CS
Opdrachtgever: de partij met wie CS een overeenkomst heeft gesloten;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en CS, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen CS en een opdrachtgever, waarop CS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Eventuele afwijkingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. CS en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen en/of offertes van CS zijn geheel vrijblijvend en kunnen slechts worden gezien als een uitnodiging aan de Opdrachtgever voor de levering van een dienst. Indien de Opdrachtgever de offerte accepteert, gaat deze akkoord met het aangaan van een overeenkomst. CS heeft steeds het recht om zonder opgaaf van reden een opdracht te weigeren.
 2. Een overeenkomst tussen CS en Opdrachtgever komt pas tot stand nadat CS de opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard.
 3. Een overeenkomst tussen CS en de Opdrachtgever komt eveneens tot stand doordat CS uitvoering is gaan geven of heeft gegeven aan de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door de afgegeven offerte.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. CS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Opdrachtgever zal echter geen opdrachten, orders of aanwijzingen verband houdende met de opdracht aan CS aan derden verstrekken, zonder daarover eerst met CS te overleggen.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CS zijn verstrekt, heeft CS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. CS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CS is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Uitvoering en levering

 1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van goederen een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoerings- of leveringstermijn dient de Opdrachtgever CS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 2. De uitvoerings- of leveringstermijn gaat in zodra de overeenkomst tot stand is gekomen en alle voor de aanvang van de uitvoering van het werk of levering van de goederen noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van CS. De Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en keuzebepalingen, nodig voor de voortgang van het werk, tijdig aan CS kenbaar te maken.
 3. Indien geen tijdstip van aanvang van het werk is overeengekomen, is CS vrij om het aanvangstijdstip naar eigen inzicht vast te stellen. De Opdrachtgever staat er voor in dat CS op het door haar gekozen aanvangstijdstip toegang krijgt tot de plaats waar de overeengekomen werkzaamheden moeten worden verricht en of de gegevens die nodig zijn voor het verrichten van de werkzaamheden.
 4. Indien de Opdrachtgever CS geen toegang of gegevens verschaft of anderszins niet in staat stelt om de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever gehouden om alle schade die CS als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, waaronder eventuele kosten van ingeschakelde derden, aan CS te vergoeden.

Artikel 6. Voorstellen en Werkzaamheden

 1. Voorstellen en eventuele daaruit voortvloeiende Werkzaamheden zullen naar beste kunnen door CS worden uitgevoerd. CS kan nooit verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor de voorstellen cq werkzaamheden of voor schade als gevolg van de uitvoering van Werkzaamheden door Leverancier volgens dat voorstel, voor zover die schade hieruit voortvloeit.
 2. Indien overeengekomen zal CS een voorstel vervaardigen op grond waarvan Werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Alvorens tot uitvoering van deze Werkzaamheden wordt overgegaan zal Opdrachtgever schriftelijk haar goedkeuring aan dat voorstel verlenen. Indien Opdrachtgever of een derde Werkzaamheden uitvoert volgens het voorstel van CS, is CS niet aansprakelijk voor al dan niet verborgen gebreken of fouten in dat voorstel.

Artikel 7. Annulering of wijziging van de overeenkomst

 1. Indien de Opdrachtgever de gesloten overeenkomst met CS annuleert, is Opdrachtgever aan CS een boete verschuldigd ter hoogte van 30% van de overeengekomen prijs, evenals een eventuele vergoeding van alle als gevolg van de annulering door haar geleden schade, zoals door CS gemaakte kosten.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst hierop aanpassen.
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CS zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 4. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal CS de Opdrachtgever hierover inlichten.
 5. Indien een vast bedrag is overeengekomen zal CS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot gevolg heeft.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 1. CS behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectueel eigendom en eventuele daaruit voortvloeiende bevoegdheden voor. Originelen van marketing- en communicatieplannen, storyboards, contentstrategieën, begrotingen, rapporten, offertes en andere bescheiden die CS in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd blijven haar uitsluitend eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
 2. CS heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar voorstellen ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
 3. Alle door CS verstrekte stukken, zoals marketing- en communicatieplannen, storyboards, contentstrategieën, rapporten, adviezen, offertes enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om op basis van de offerte van CS, of een deel daarvan, een opdracht te laten uitvoeren door derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CS.
 4. Zonder schriftelijke toestemming van CS mogen de door haar verstrekte marketing- en communicatieplannen, storyboards, contentstrategieën, rapporten, adviezen, offertes, afbeeldingen, schetsen en/of andere materialen niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt.
 5. De Opdrachtgever, die handelt in strijd met hetgeen in dit artikel wordt bepaald, is een schadevergoeding aan CS verschuldigd gelijk aan 25% van het bedrag van de bij de offerte door CS gedane prijsopgave. Door deze betaling gaan het eigendom en mogelijke rechten van intellectueel eigendom niet op de Opdrachtgever over. Dit eigendom blijft bij CS.

Artikel 9. Tarieven

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast tarief wordt aangeboden of overeengekomen gelden artikelnummers 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, gelden artikelnummers 3-7 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast tarief overeenkomen. Het vaste tarief is exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, bureaukosten, reis- en verblijfskosten, kosten van adviseurs, kosten voor revisie, analysekosten, verzendkosten en dergelijke. Deze kosten worden steeds afzonderlijk, zoveel mogelijk gespecificeerd, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van het aantal werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven die CS hanteert, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien CS met de Opdrachtgever een vast bedrag of uurtarief overeenkomt, is CS gerechtigd tot verhoging van dit bedrag of tarief. CS mag onder andere stijgingen in de prijzen van lonen of prijzen van derden die voor de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst worden ingeschakeld, doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld. CS mag het tarief verhogen indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat en niet toe te rekenen is aan CS, dat in redelijkheid niet van CS kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief verricht.

Artikel 10. Betaling

 1. Door CS verzonden facturen moeten worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Cover Stories Communications B.V.
 1. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de dan geldende wettelijke handelsrente.
 3. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Alle buitengerechtelijke incassokosten die door CS worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief geadviseerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 40,00 per onbetaalde factuur.
 3. De Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Indien bepaalde onderdelen van de overeenkomst door derden worden vervuld, is CS voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. CS is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die de Opdrachtgever als gevolg van of in verband met een gesloten overeenkomst met CS beweert te hebben geleden, mits het gaat om opzet of ernstige nalatigheid van CS.
 3. Indien CS, ondanks hetgeen hiervoor in lid 2 wordt bepaald, toch aansprakelijk blijkt te zijn, komt slechts voor vergoeding in aanmerking die schade waartegen CS verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
 4. Als het voor CS ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 3 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen, is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door CS voor de Overeenkomst (exclusief BTW) in rekening is gebracht.
 5. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van CS beperkt tot maximaal het bedrag over de periode waarin de schade is ontstaan.
 6. In afwijking van het tweede lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde tarief.
 7. CS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan CS is kenbaar gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, aanhangig is gemaakt.

Artikel 13. Opzegging en Ontbinding

 1. Wanneer de Opdrachtgever met CS een abonnement heeft afgesloten, kan ieder van partijen deze duurovereenkomst opzeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 2. CS is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de overeenkomst te ontbinden indien:
 • de Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden goede grond geven voor CS om te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of onderdelen van zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt aan derden, liquideert of stillegt.
 1. CS is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of op redelijke wijze niet langer van CS kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle openstaande vorderingen van CS onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, waaronder het geval dat CS geestelijk of lichamelijk verhinderd is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
 2. CS heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat CS haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van CS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CS niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien CS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

Artikel 15. Privacy

CS gaat altijd zorgvuldig om met uw privacy, hiervoor verwijzen wij u graag naar het privacy statement op onze website.

Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op www.coverstories.nl en kunnen op verzoek van Opdrachtgever kosteloos worden toegezonden.